Binnen de Hervormde gemeente te Polsbroek & Vlist is een dubbele ANBI-status toegekend.
Voor de ANBI-gegevens van de kerkelijke gemeente, klik hier.
Voor de ANBI-gegevens van de diaconie van de hervormde gemeente, klik hier.

A. Algemene gegevens

Diaconie
Naam ANBI Diaconie van de hervormde gemeente te Polsbroek & Vlist
Telefoonnummer 0182 30 97 50
RSIN/Fiscaal nummer 824111199
Website adres www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
E-mail diaconie@hervormdpolsbroekenvlist.nl
Adres Dorp 1-c
Postcode 3415 PB
Plaats Polsbroek

De Hervormde Gemeente te Polsbroek & Vlist is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente te Polsbroek & Vlist.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad naast de predikant 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op de website www.hervormdpolsbroekenvlist.nl vindt u het beleidsplan 2014-2017 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom realisatie geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en lasten
Begroting Begroting Begroting Realisatie
  2019 2018 2017 2017
Baten        
Baten onroerende zaken 6.000 6.000 6.000 5.897
Rentebaten en dividend 750 1.250 1.500 1.035
Bijdragen levend geld 21.000 20.000 18.500 21.104
Door te zenden collecten en bijdragen derden – plaatselijk 1.500 2.000 2.000 1.500
Door te zenden collecten en bijdragen derden – landelijk 6.000 6.500 6.500 5.972
Door te zenden collecten en bijdragen derden – wereldwijd 17.500 17.500 17.500 17.009
Onttrekking aan fondsen en voorzieningen 2.000 1.000 1.000
Diaconaal project 8.500 9.730
Overige baten 1.000 1.500 1.000 1.002
Totaal baten 64.250 55.750 53.600 64.252
         
Lasten        
Lasten onroerende zaken en inventarissen 1.000 1.000 1.000 2.394
Afschrijvingen 2.250 2.250 2.250 2.250
Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke act. 0 0 0 0
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen 2.000 2.000 2.500 1.919
Kosten beheer en administratie 750 750 850 893
Diaconaal werk – plaatselijk 9.000 8.000 7.000 8.782
Diaconaal project 8.500 0 0 0
Diaconaal werk – landelijk 16.000 16.000 15.000 20.453
Diaconaal werk – wereldwijd 25.000 26.000 25.000 30.511
Toevoeging aan fondsen en voorzieningen 0 0 0 0
Overige lasten 0 0 0 0
Totaal lasten 64.500 56.000 53.600 67.004
         
Resultaat -250 -250 0 -2.752

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten van beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.