De kerkenraad bestaat uit zestien personen: een predikant, 10 ouderlingen (van wie er 4 kerkrentmeester zijn -eerder ouderling-kerkvoogd geheten-) en 5 diakenen.

De meest eigenlijke taak van de predikant is de verkondiging van het Woord en de bediening van de Sacramenten. Verder geeft hij onder meer catechetisch onderwijs, oefent met de ouderlingen de herderlijke zorg over de gemeente uit en geeft leiding aan de opbouw van de gemeente. De ouderlingen dragen medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en Sacramenten, en zijn belast met het opzicht over de gemeente.

De kerkrentmeesters vormen het college van kerkrentmeester waaraan de zorg voor de kerkelijke gebouwen en de begraafplaats, de kerkelijke medewerkers en de instandhouding van de predikantsplaats is opgedragen. Verder draagt dit college ook zorg voor het bijhouden van de ledenadministratie.

De diakenen is in het bijzonder de dienst der barmhartigheid toevertrouwd jegens de naaste, die in nood verkeert, zowel binnen als buiten de gemeente.