Bediening Heilige Doop:
De beide doopouders dienen vooraf de doopzitting te bezoeken, waarvan de datum in het kerkblad wordt vermeld (meestal zo’n 10 dagen voor de doopdienst). Op deze avond dienen ze ook het trouwboekje te overleggen. Ter herinnering aan de doopbediening krijgen de ouders meteen na de dienst een doopkaart uitgereikt en er ligt binnen enkele weken een cd-opname klaar in de kerk als herinnering.

Bediening Heilig Avondmaal:
Het Heilig Avondmaal wordt viermaal per jaar bediend. Aan de viering, die in de morgendienst plaatsvindt, gaat een dienst van voorbereiding vooraf, waarbij het eerste gedeelte van het Avondmaalsformulier wordt gelezen.

In de week van voorbereiding wordt Censura Morum gehouden in “Silo”. Ten dienste van een rechte viering van het Heilig Avondmaal worden lidmaten dan in de gelegenheid gesteld om eventuele bezwaren kenbaar te maken tegen belijdenis of levenswandel van mede-lidmaten. Hierbij hebben we wel de weg te gaan, die de Heere Jezus wijst (zie Matth. 18:15-17). Censura morum vindt plaats in het begin van de week.

Aan het eind van de week is er een bezinningsbijeenkomst rondom de viering van het Heilig Avondmaal. Hier zijn niet alleen avondmaalgangers welkom. Laten juist ook zij die met vragen rond het Heilig Avondmaal worstelen hier komen! De Heere gebruikt immers de middelen om ons te leiden tot Hem en tot Zijn dis. De leiding van deze avond is in handen van de predikant.

Na de bediening van het Heilig Avondmaal is er ‘s avonds een dienst van nabetrachting en dankzegging. De opbrengst van de schalen op de Avondmaalstafel is bestemd voor een diaconaal doel.

Huwelijksdiensten:
Zij die hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen, dienen zich vroegtijdig met de predikant in verbinding te stellen. Slechts in zeer bepaalde gevallen, door de kerkenraad vast te stellen, kan een predikant van elders in een huwelijksdienst voorgaan (bijvoorbeeld wanneer die predikant een familierelatie in de 1e of 2e graad is).

Voor het gebruik van de kerk dient men contact op te nemen met mevr. M.A. Klarenbeek-de Pater (zie hier voor de contactgegevens). Voor de huwelijksbevestiging vindt een huwelijksgesprek plaats aan de pastorie. Voor huwelijksdiensten is een reglement beschikbaar dat hier gedownload kan worden. Hierin staan zaken beschreven zoals het filmen en fotograferen tijdens de huwelijksdienst en het regelen van een organist.

Begrafenisdiensten:
Bij een sterfgeval is het nodig dat u de predikant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stelt, zodat hij voor de nodige pastorale begeleiding kan zorgen en zich op de rouwdienst kan voorbereiden. Als regel wordt de dienst in gebouw “Silo” gehouden. Op verzoek kan gebruik gemaakt worden van het kerkgebouw. Via de begrafenisondernemer kan dit met de kerkvoogdij worden geregeld.

Wanneer de nabestaanden het op prijs stellen, wordt op de avonden voorafgaand aan de begrafenis door één van de ouderlingen een kort bezoek afgelegd bij de rouwdragende familie aan huis.